Plan WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju » Plan WWR

 

PLAN ORGANIZACJI

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

DZIECKA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ

W BIAŁOBRZEGACH

 

 

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.02.2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa, że wczesne wspomaganie może być organizowane w poradni psychologiczno - pedagogicznej w sytuacji, kiedy poradnia dysponuje środkami dydaktycznymi
i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

       Uznając, że Poradnia w Białobrzegach spełnia te warunki, dyrektor powołał Zespół do spraw wdrażania wczesnego wspomagania na terenie Poradni, którego zadaniem jest określenie działań przygotowujących organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół określił konkretne zadania
i terminy, które są w tej sprawie przestrzegane.

         W skład powołanego Zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzą osoby posiadające kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i intelektualnym.

 

Założenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki szkolnej.

Do problemów rozwojowych uzasadniających wskazania do wczesnego wspomagania należą:

- opóźnienie rozwoju psychoruchowego, w tym rozwoju mowy,

- upośledzenie umysłowe,

- autyzm wczesnodziecięcy, w tym Zespół Aspergera,

- zaburzenia słuchu,

- zaburzenia wzroku,

- zaburzenia emocjonalne,

- sprzężona niepełnosprawność,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- zespół ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej).

 

Do Zespołu prowadzącego wczesne wspomaganie w Poradni powołani zostaną:

- psycholog,

- logopeda,

- pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności oligofrenopedagog, surdopedagog, bądź tyflopedagog.

 

Organizacja zajęć

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej. Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący na podstawie wniosku rodziców i opinii Poradni. Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla jednego dziecka w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka (na ogół 2 godziny w tygodniu). Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego uwzględniającego formy i metody pracy. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka będzie prowadzone w Poradni od dnia 01.09.2013r. Planowany wymiar godzin na jedno dziecko –2 godziny w tygodniu.