Procedura organizowania zajęć WWR w Naszej Poradni

Wczesne Wspomaganie Rozwoju » Procedura organizowania zajęć WWR w Naszej Poradni

PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W BIAŁOBRZEGACH

Podstawa prawna:

-        Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) art. 71b. ust.2a, 2b, 3, 3a.

-      Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257).

-      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 199) § 7.

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072).

-        Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach.

 

§ 1.

CELE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białobrzegach ma na celu:

1)      wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie,

2)      stymulowanie rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka,

3)      wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie postaw
i zachowań pożądanych w kontaktach rodzic/prawny opiekun – dziecko.

 

§ 2

UCZESTNICY ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

1.    Uczestnikami zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zwanych dalej „zajęciami”, organizowanych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach są dzieci niepełnosprawne/zagrożone niepełnosprawnością od urodzenia do chwili podjęcia obowiązku szkolnego.

2.    Podstawą organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest:

1)      wniosek rodzica/prawnego opiekuna skierowany do dyrektora Poradni  Psychologiczno -Pedagogicznej w Białobrzegach o objęcie dziecka zajęciami
z zakresu wczesnego wspomagania oraz skierowanie ze Starostwa Powiatowego Białobrzegach (wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu)

2)      opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

 

§ 3

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

 1. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

sprawuje Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach.

 1. Wnioski oraz skierowanie w sprawie objęcia dziecka zajęciami WWRD na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach przyjmowane są w terminie do 15 sierpnia każdego roku kalendarzowego. Rodzice dzieci objętych WWR na terenie poradni w latach poprzednich składają tylko wnioski.
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju po 15 sierpnia każdego roku mogą zapisać dziecko na listę rezerwową WWR (zgłoszenie w sekretariacie Poradni).
 3. W przypadku zwolnienia się miejsca (rezygnacja rodziców dziecka z zajęć WWRD
  w poradni) bądź zwiększenia liczby godzin na WWR przez organ prowadzący istnieje możliwość złożenia wniosku w terminie innym jak w pkt. 2. Pierwszeństwo wówczas mają kolejne osoby z listy rezerwowej.
 4. W przypadku dużego zainteresowania usługami poradni w zakresie WWRD pierwszeństwo mają te dzieci, które nie otrzymują żadnej pomocy (nie korzystają
  z zajęć WWR w innej placówce).
 5. Po złożeniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami WWRD, otrzymaniu skierowania ze starostwa, dyrektor oraz członkowie zespołu ds. WWRD zapoznają się z dostarczoną dokumentacją wnioskodawcy. Następnie na mocy zarządzenia Dyrektora powołany zostaje zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla danego dziecka,
  w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda, inni specjaliści –
  w zależności od potrzeb dziecka.
 6. Na mocy wydanej decyzji powołany zespół przygotowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.
 7. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na podstawie zaleceń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
 8. W przypadku, kiedy placówka nie zatrudnia odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka specjalistów, Dyrektor może wskazać inną placówkę prowadzącą WWRD.
 9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka
  i jego potrzeb oraz od możliwości organizacyjnych Poradni.
 10. Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością przyznanych godzin przez zespół WWRD, według ustalonego harmonogramu zajęć.
 11. Członkowie zespołu otrzymują wynagrodzenie za godziny realnie przepracowane
  w bezpośredniej pracy z dzieckiem.
 12. Praca w ramach WWRD odbywa się poza godzinami etatowymi ( w ramach godzin ponadwymiarowych).
 13. Zajęcia WWRD odbywają się każdego roku  w terminie od 1.09. do 30.06.
 14. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone
  w grupach liczących 2 – 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 15. Harmonogram zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zgodny
  z organizacją danego roku szkolnego.
 16. Informację pisemną z dokładnymi terminami i godzinami zajęć na nowy miesiąc wydaje sekretariat Poradni w ostatnim tygodniu kończącego się miesiąca.
 17. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są indywidualnie
  z dzieckiem i jego rodziną.
 18. Miejsce prowadzenia zajęć a także formę ich realizacji ustala Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Białobrzegach, w porozumieniu
  z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 19. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 20. Pracami zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kieruje koordynator powołany zarządzeniem Dyrektora Poradni.
 21. Praca zespołu podlega dwukrotnej ewaluacji półrocznej i rocznej w danym roku szkolny przez zespół powołany zarządzeniem Dyrektora.
 22. Członkowie zespołu wczesnego wspomagania pracujący z dzieckiem składają do koordynatora zespołu pisemne półroczne i roczne sprawozdanie podsumowujące prace z dzieckiem i jego rodziną. W sprawozdaniu powinny być zamieszczone informacje:

-        wiek dziecka

-        stosowne metody i formy pracy

-        skuteczność zajęć/progres lub ewentualny regres, w jakich sferach rozwojowych,

-        frekwencja na zajęciach,

-        współpraca z rodzicami/na podstawie obserwacji oraz ewentualnego badania ankietowego,

-        ilość i forma zrealizowanego wsparcia wobec rodziny dziecka,

-        prognozowane dalsze losy edukacyjne,

-        inne np. zalecenia i wnioski.

 

 

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA

 

1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają prawo do:

a)      udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem oraz w zajęciach

b)      szkoleniowych i warsztatach organizowanych dla rodziców/prawnych opiekunów,

c)      rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,

d)     uzyskiwania informacji z zakresu pracy z dzieckiem przekazywanych im przez terapeutów
w formie instruktażu, porad, konsultacji,

e)      udziału w zebraniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

f)       zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do:

a)      systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach wczesnego wspomagania wraz
z dzieckiem według ustalonego planu zajęć i o ustalonej godzinie,

b)      w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu placówki (osobiście, telefonicznie lub pisemnie)
o nieobecności dziecka.

3. Ze względu na ustalony roczny harmonogram pracy, nie jest możliwe odpracowanie zajęć
w innym terminie w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikające z choroby lub innej okoliczności.

4. Praca z dzieckiem w ramach WWR ustaje w przypadkach:

a)      na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Poradni,

b)      nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka przez kolejne 3 następujące po sobie zajęcia.

 

§ 5

DOKUMENTACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 

1. W skład dokumentacji dziecka objętego WWRD wchodzi:

-        wniosek rodziców/opiekunów o objęcie dziecka zajęciami WWR,

-        decyzja organu prowadzącego – skierowanie na zajęcia WWR,

-        wywiad środowiskowy,

-        opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

-        decyzja Dyrektora Poradni o przyznaniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,

-        plan i harmonogram pracy z dzieckiem i rodzicami,

-        indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju wraz z akceptacją dyrektora
i rodzica,

-        zgoda na udział dziecka w zajęciach,

-        oświadczenie rodzica o niekorzystaniu z zajęć WWRD na terenie placówek oświatowych powiatu Białobrzegi,

-        dzienniki zajęć potwierdzające pracę z dzieckiem,

-        ocena skuteczności udzielanej dziecku pomocy - zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju podlegają ewaluacji półrocznej i rocznej.

2. W skład dokumentacji zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzi:

-        decyzja dyrektora placówki o powołaniu zespołu,

-        sprawozdania z posiedzeń zespołu,

-        procedura WWRD,

-        harmonogram organizacji pracy zespołu,

-        regulamin pracy zespołu WWRD.