Zespół Orzekający

 

Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białobrzegach

w roku szkolnym 2016/2017

 

     I semestr                                                   II semestr

 

1.       29.09.2016 r.                                         6.     23.02.2017 r.

2.       27.10.2016 r.                                         7.     30.03.2017 r.

3.       24.11.2016 r.                                         8.     27.04.2017 r.

4.       22.12.2016 r.                                         9.     25.05.2017 r.

5.       26.01.2017 r.                                      10.     29.06.2017 r.

       11.    24.08.2017 r.

 

 

Podstawę prawną funkcjonowania Zespołu Orzekającego stanowi Rozporzędzenie MEN
z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2008r. Nr 173, poz. 1072).

 

Zespół Orzekający wydaje: 

1.  Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i uczniów niepełnosprawnych:

1) niesłyszących,

2) słabosłyszących,

3) niewidomych,

4) słabowidzących,

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

2.   Orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 

3.   Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci
i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły oraz o potrzebie indywidualnego rocznego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. 

4.   Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. 

5.   Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dzieci niepełnosprawnych, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

Orzeczenie lub opinia wydawana jest na WNIOSEK rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, a w przypadku pełnoletniego ucznia – na jego wniosek.

 Do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii należy dołączyć:

  • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE – na druku  poradni, dostępnym
    w zakładce DOKUMENTY
  • opinię psychologiczno-pedagogiczną, a w przypadku problemów dotyczących zaburzeń mowy, również opinię logopedyczną (jeżeli dziecko było diagnozowane w innej poradni)
  • opinię o dziecku lub uczniu z przedszkola lub szkoły.

 

Wniosek z kompletem dokumentów należy składać w sekretariacie poradni.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca.

Wnioskodawca ma prawo do udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i wyrażenia swojego stanowiska. 

Dodatkowych informacji udzielają:

  • psycholodzy i pedagodzy prowadzący badania dziecka – po zakończonych czynnościach diagnostycznych,
  • dyrektor Poradni.